کومان: پس از بیماری فروتن می‌شوید!/ هر گاه توپ دوباره به گردش دربیاید، من در زمین خواهم بود