کرونا لیگ‌های آذربایجان و ارمنستان را هم تعلیق کرد