کالاچف: سردار آزمون از پتانسیل دیوانه‌واری در فوتبال برخوردار است