پله: رونالدو بهترین بازیکن جهان است، من برترین بازیکن تاریخ!