مکاتبه AFC با فدراسیون‌هاى عضو/ مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا در موعد مقرر برگزار مى‌شوند