لوشامپیونه| پیروزی قاطع پاری‌سن‌ژرمن مقابل «نیم» 10 نفره