لوشامپیونه| پاری‌سن‌ژرمن فصل جدید را با شکست آغاز کرد