لوشامپیونه| پاری‌سن‌ژرمن با یک برد آسان صدرنشین ماند