لوشامپیونه| پاری‌سن‌ژرمن با برتری پُرگل مقابل آنژه به رده دوم رسید