لوشامپیونه| رِن با قبول شکست خانگی از صعود به صدر جدول باز ماند