لوشامپیونه | تقسیم امتیازات در مصاف خانگی بوردو با لیون