لوشامپیونه| آمیا در غیاب قدوس پیروزی را با شکست عوض کرد