لوشامپیونه|موناکو با پیروزی جای رقیبش را در رده پنجم جدول تصاحب کرد