لوشامپیونه|صعود مون‌پولیه به رده سوم با شکست استراسبورگ