لوشامپیونه|آمیا با گل ثانیه‌های پایانی قدوس از المپیک مارسی امتیاز گرفت