فردا؛ آغاز تمرینات گروهی دینامو زاگرب در گروه‌های 5 نفره