فاوره: وردربرمن زیرکانه پرس می‌کرد/ گل دوم کار ما را راحت‌تر کرد