فاوره: باید در شرایط دشوار هوشمندانه‌تر بازی می‌کردیم/ مستحق شکست نبودیم