سرمربی ازبکستان قبل از بازی با ایران: انتظار یک حریف و دیداری خوب را داریم