روشن شدن قیمت انتقال قطعی صیادمنش به زوریای اوکراین