دهام: تمام لژیونرهای العربی به غیر از مهرداد محمدی باید اخراج شوند