خوشحالی خاص تیم قوچان‌نژاد در حال سقوط پس از پایان ناتمام اردویژه