جهانبخش در بازی برایتون با استون ویلا نیمکت نشین شد