تمدید زمان ممنوعیت تمرین‌های گروهی تیم‌های فوتبال لیگ آمریکا