تغییر کاربری ورزشگاه سائوپائولو برای درمان بیماران مبتلا به کرونا