برگزاری تمرینات یاران پورعلی‌گنجی در گروه‌های چهار نفره