اختصاص جریمه‌های فوتبال برزیل به بنیاد مبارزه با کرونا