ابتلای پزشک فنرباغچه و همبازی صیادمنش به ویروس کرونا